ENG  RUS  
ONLY ORIGINAL BOSCH (Germany)
ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ, ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 120-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSB 120-2-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 140-LI

     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 180-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 1000

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 1080-2-LI

     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GDR 120-LI + GSR 120-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
IXO

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
PSR 1200

   

ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GBM 6 RE

ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSB 1300

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼՆԵՐ

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 13 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 1600 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 19-2 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 21-2 RE

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐՆԵՐ

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-26 DFR

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-26 DRE +ZB

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-24D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-24 DRE

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-28 F

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 8-45 D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
PBH 2900 RE

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 12-52 D

ՀԱՆՔԱՀԱՏ ՄՈՒՐՃ
GSH 11 E

ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7-115 E

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7-125 Karton

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 13-125 CIE

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 17-125 CIE

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 22-180 H

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 22-230 H

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 24-230 H

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 26-230 LVI

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 26-230 H

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 750

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 850CE

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 6700

     

ՁԵՌՔԻ ԷԼ. ՖՐԵԶԵՐ
GKF 600

ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GSS 23-A

ԷԿՍՑԵՆՏՐԻԿ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GEX 125-1-AE

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑՆԵՐ

ԼՈԲԶԻԿ
GST 65 B

ԼՈԲԶԻԿ
GST 8000 E

ԼՈԲԶԻԿ
GST 90 BE

ԼՈԲԶԻԿ
PST 650

ԹՐԱՁԵՎ ՍՂՈՑ
PSA 700 E

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
PKS 55

ՄԵՏԱՂ ԿՏՐՈՂ ՍՂՈՑ
GCO 2000

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
GKS 190 box

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
GKS 600

ՍՂՈՑԻ ՍԿԱՎԱՌԱԿ

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
GCM 800 SJ

ՍՂՈՑԻ ՍԿԱՎԱՌԱԿ

ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆԵՐ

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 33-10

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 37-13

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 45-14 X

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
GHG 600 CE

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 500-2

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 600-3

ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ, ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓԵՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ARM 3200

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ART 23 SL

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ART 26 SL W/EEU

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
GLL 3 X

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
PLL 360

ԴՌԵԼՆԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
 
© Hilco Armenia. 2008-2017. All Rights Reserves