ENG  RUS  
 
 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ, ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 120-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSB 120-2-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 140-LI

     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 180-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 1000

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 1080-2-LI

     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GDR 120-LI + GSR 120-LI

ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GBM 6 RE

ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSB 1300

     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
IXO MEDIUM

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
IXO FULL

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
PSR 1200

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼՆԵՐ

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 13 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 16 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 1600 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 19-2 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 21-2 RE

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐՆԵՐ

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-26 DFR

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-26 DRE +ZB

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-24D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-24 DRE

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-28 F

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 3-28 DFR

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 8-45 D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 12-52 D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
PBH 2900 RE

   
 

ՀԱՆՔԱՀԱՏ ՄՈՒՐՃ
GSH 11 E

 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ
     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7-115 E

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7-125 Karton

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 13-125 CIE

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 17-125 CIE

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 22-180 H

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 22-230 H

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 24-230 H

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 26-230 LVI

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 26-230 H

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 750

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 850CE

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 6700

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 12V 76

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 9 115

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 9 125

     

ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GPO 14 CE

ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GSS 23-A

ԷԿՍՑԵՆՏՐԻԿ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GEX 125-1-AE

     
   


ՁԵՌՔԻ ԷԼ. ՖՐԵԶԵՐ
GKF 600

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՍՂՈՑՆԵՐ

ԼՈԲԶԻԿ
GST 65 B

ԼՈԲԶԻԿ
GST 8000 E

ԼՈԲԶԻԿ
GST 90 BE

ԼՈԲԶԻԿ
PST 650

ԹՐԱՁԵՎ ՍՂՈՑ
PSA 700 E

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
PKS 55

ՄԵՏԱՂ ԿՏՐՈՂ ՍՂՈՑ
GCO 2000

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
GKS 190 box

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
GKS 600

ՍՂՈՑԻ ՍԿԱՎԱՌԱԿ

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
GCM 800 SJ

ՍՂՈՑԻ ՍԿԱՎԱՌԱԿ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆԵՐ

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 33-10

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 37-13

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 45-14 X

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 500-2

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 600-3

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 630 DCE

   
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
GHG 600 CE

 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ, ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓԵՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ARM 3200

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ART 23 SL

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ART 26 SL W/EEU

ՄԵՏԱՂԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ
GMS 120

ՄԵՏԱՂԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ
TRUVO

ՎԻԴԵՈ-ԷՆԴՈՍԿՈՊ
UNIVERSAL INSPECT

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
GLL 3 X

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
PLL 360

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
UNIVERSAL LASER

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
QUIGO

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՉԱՓ
GLM 30

ԴՌԵԼՆԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
 
 
ONLY ORIGINAL MAKITA (Japan) - 1 ՏԱՐՎԱ ԵՐԱՇԽԻՔ
 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊՏՈՒՏԱԿԱՁԳԻՉ, ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
BDF343RHE

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
BDF453SHE

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DF330DWE

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DDF343SHE

Տեխ. նկարագիր

       

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ - 6271DWAE
Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ - 6271DWPLE
Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ - 6281DWAE
Տեխ. նկարագիր

       

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
6723DW

Տեխ. նկարագիր

ԴՌԵԼ / ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
6413

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
FS4300

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
FS4000

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԴՌԵԼՆԵՐ, ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼՆԵՐ

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP1640
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2050H
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2051H
Տեխ. նկարագիր

     

ԴՌԵԼ - DP4010
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2070
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2071
Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐՆԵՐ, ՀՈՐԱՏԻՉՆԵՐ

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR4001C
Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR4501C
Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR5201C
Տեխ. նկարագիր

     

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2470
Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2610T
Տեխ. նկարագիր

ՀՈՐԱՏԻՉ - HM1203C
Տեխ. նկարագիր

     

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ ՃԱՄՊՐՈՒԿՈՎ
HR2600

Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ ՃԱՄՊՐՈՒԿՈՎ
HR2610

Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ ՃԱՄՊՐՈՒԿՈՎ
HR4002

Տեխ. նկարագիր

   

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2810
Տեխ. նկարագիր

ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾԻՔ - TM3000CX1J
Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ
       

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA5030

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA9020

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA9020SF

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA9040RF01

Տեխ. նկարագիր

       

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
9227CB

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
9558HNG

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
9565CVR

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA7020

Տեխ. նկարագիր

       

ՈՒՂԻՂ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GD0800C

Տեխ. նկարագիր

ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - BO3710

Տեխ. նկարագիր

ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - BO3711

Տեխ. նկարագիր

ԷԿՍՑԵՆՏՐԻԿ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - BO5031

Տեխ. նկարագիր

       

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՖՐԵԶԵՐ - RP0900

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՀՂԿՈՂ
ՀԱՍՏՈՑ - GB602

Տեխ. նկարագիր

ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - 9032

Տեխ. նկարագիր

ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - 9903

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑՆԵՐ, ՄԿՐԱՏՆԵՐ
 

ՄԵՏԱՂ ԿՏՐՈՂ ՍՂՈՑ
2414ENE

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
5704R

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
5008MG

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
SP6000J

Տեխ. նկարագիր

 

ԱԿՈՍԱՀԱՆ
SG1250

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
LS0714FL

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
LH1040

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
LS1040

Տեխ. նկարագիր

       

ԼՈԲԶԻԿ - 4329
Տեխ. նկարագիր

ԹԵՐԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԻ
ՄԿՐԱՏ - JS1601

Տեխ. նկարագիր

ԹԵՐԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԻ
ՄԿՐԱՏ - JS3201J

Տեխ. նկարագիր

ԹԵՐԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԻ
ՄԿՐԱՏ - JS1602

Տեխ. նկարագիր

ՁԵՌՔԻ ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - EA3201S40B

Տեխ. նկարագիր

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - UC4020A

Տեխ. նկարագիր

ԹՐԱՁԵՎ ՍՂՈՑ - JR3050T
Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ, ՊՈՄՊ
       

ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՊՈՄՊ
PF0410

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ELM3310
, ELM3710

Տեխ. նկարագիր 1 և 2

ԲԵՆԶԻՆՈՎ ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ԽՈՏՀՆՁԻՉ - EBH252U
Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԽՈՏՀՆՁԻՉ - UR3000

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐ
       

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW111
Տեխ. նկարագիր

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW102
Տեխ. նկարագիր

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW132
Տեխ. նկարագիր

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW151
Տեխ. նկարագիր

ԴՌԵԼՆԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՏԱԿԱՁԳԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
       

P-30835

P-44002

D-00795

D-31669 ԵՎ D-34914

 
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿՏՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
   
 

EXACT PIPECUT 170
230 V, 1010 W, 5.7 kg

 

Տեխ. նկարագիր

   
 

EXACT PIPECUT 360E
230 V, 1750 W, 14.5 kg

 

Տեխ. նկարագիր

© Hilco Armenia. 2008-2017. All Rights Reserves