ENG RUS  
ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ. ՊՈՂՊԱՏ
115.0 x 1.0 x 022.23; 115.0. x 2.5 x 022.2; 125.0 x 1.0 x 022.23; 125.0 x 2.5 x 022.2
230.0 x 2.0 x 022.2; 230.0 x 2.5 x 022.2; 300.0 x 3.5 x 025.0; 300.0 x 3.5 x 32.2
350.0 x 3.5 x 25.4; 350.0 x 3.5 x 32.2; 400.0 x 4.0 x 25.0; 400.0 x 4.0 x 32.2
180.0 x 2.0    

ՀՂԿՈՂ ԴԻՍԿԵՐ. ՊՈՂՊԱՏ
115.0 x 6.4 x 022.23;   230.0 x 6.5 x 022.20

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ

115.0 x 1.6;   125.0 x 1.0 x 22.2;   125.0 x 1.6;
230.0 x 2.0;   115.0 x 6.5;   115.0 x 1.0 x 22.2;
125.0 x 1.6;   125.0 x 6.5 

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ԱԼՅՈՒՄԻՆ

115.0 x 1.6;   115.0 x 6.5;   
125.0 x 1.60 x 22.2;   230.0 x 2.0

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՔԱՐ ԵՎ ՄԱՐՄԱՐ

115.0 x 2.5 x 22.2;   230.0 x 2.5 x 22.2

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՊՈՂՊԱՏ ԵՎ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ

125.0 x 0.9 x 22.2

ՀՂԿԱԹԻԹԵՂՈՎ ՄԵՏԱՂԻ
ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
ՄԵՏԱՂԻ ՀՂԿԱՔԱՐԵՐ ՊՈՂՊԱՏ ԿՏՐՈՂ ՄԵԾ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
     
     

© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves