ENG  RUS  
ONLY ORIGINAL BOSCH (Germany)
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ, ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 120-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSB 120-2-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 140-LI

     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 180-LI

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 1000

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSR 1080-2-LI

     

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GDR 120-LI + GSR 120-LI

ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GBM 6 RE

ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GSB 1300

ԴՌԵԼ-ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GBM 10 RE

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
GO-Kit-Cordless

   

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
IXO MEDIUM

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
IXO FULL

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼՆԵՐ

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 13 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 16 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 1600 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 19-2 RE

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ
GSB 21-2 RE

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐՆԵՐ

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-26 DFR

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-26 DRE +ZB

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-24 D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-24 DRE

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-28 F

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 3-28 DFR

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 8-45 D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 12-52 D

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 2-24 DFR

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ
GBH 3-28 DRE

ՀԱՆՔԱՀԱՏ ՄՈՒՐՃ
GSH 11 E

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ
     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7-115 E

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7-125 Karton

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 13-125 CIE

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 18-125 SL

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 22-180 H

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 22-230 H

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 24-230 H

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 26-230 LVI

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 26-230 H

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 750

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 850CE

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 6700

     

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 12V 76

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 9 115

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 9 125

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7 115

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GWS 7 115 E

     

ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GPO 14 CE

ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GSS 23-A

ԷԿՍՑԵՆՏՐԻԿ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GEX 125-1-AE

   

ՁԵՌՔԻ ԷԼ. ՖՐԵԶԵՐ
GKF 600

ՈՒՂԻՂ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GGS 28 CE

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՍՂՈՑՆԵՐ

ԼՈԲԶԻԿ
GST 65 B

ԼՈԲԶԻԿ
GST 8000 E

ԼՈԲԶԻԿ
GST 90 BE

ԼՈԲԶԻԿ
GST 700

ԼՈԲԶԻԿ
PST 800 PEL

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - AKE 40 S

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
PKS 55

ԹՐԱՁԵՎ ՍՂՈՑ
GSA 1100 E

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
GKS 85

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
GKS 190 box

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
GKS 600

ՄԵՏԱՂ ԿՏՐՈՂ ՍՂՈՑ
GCO 20-14

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
GCM 800 SJ

ՍՂՈՑԻ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆԵՐ

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 33-10

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 37-13

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ
AQT 45-14 X

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 500-2

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 600-3

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
PHG 630 DCE

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
GHG 20-60

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ
GHG 20-63

ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ, ՄԵՏԱՂԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐՆԵՐ, ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՉԱՓԻՉՆԵՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ARM 3200

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ARM 37 W/EEU

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ART 23 SL

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ART 26 SL W/EEU

ՄԵՏԱՂԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ
GMS 120

ՄԵՏԱՂԻ ԴԵՏԵԿՏՈՐ
TRUVO

ՎԻԴԵՈ-ԷՆԴՈՍԿՈՊ
UNIVERSAL INSPECT

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
GLL 3 X

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
PLL 360

ՀԱՐԹԱՉԱՓԻ ՏԵԼԵՍԿՈՊԻԿ ՁՈՂ
TP 320

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
UNIVERSAL LASER

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱՉԱՓ
QUIGO

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՉԱՓ
GLM 30

ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՉԱՓ
GLM 50

ԴՌԵԼՆԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
 
© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves