ENG  RUS  
             
     
 
ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ
 
   

Եռակցման գեներատոր
NEW MAGIC WELD

Տեխ. նկարագիր

Եռակցման գեներատոր
MAGIC WELD 200

Տեխ. նկարագիր

Եռակցման գեներատոր
TS 200 DES/EL

Տեխ. նկարագիր

Եռակցման գեներատոր
TS 400 PS/EL- BC

Տեխ. նկարագիր

     
 
ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ԵՎ ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ
 

Գեներատոր
GE 3200 H FAMILY

Տեխ. նկարագիր

Գեներատոր
GE 7000 BS/GS

Տեխ. նկարագիր

Գեներատոր
GE 11000 HBS/GS

Տեխ. նկարագիր

 

Գեներատոր
GE 12000 KD/GS

Տեխ. նկարագիր

Գեներատոր
GE 20000 KS/GS

Տեխ. նկարագիր

Գեներատոր
GE 35 PS SX EAS

Տեխ. նկարագիր

   

Գեներատոր
GE 125 JMSX EAS

Տեխ. նկարագիր

Գեներատոր
GE 455 FMSX EAS

Տեխ. նկարագիր

   
 
ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱՇՏԱՐԱԿՆԵՐ - ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ
 

Լուսային աշտարակ
TF NM5.5 J-4x400

Տեխ. նկարագիր

Լուսային աշտարակ
TF II9 Y L-4x250 LED

Տեխ. նկարագիր

 
© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves