ENG  RUS  
       
   
ONLY ORIGINAL MAKITA (Japan) - 1 ՏԱՐՎԱ ԵՐԱՇԽԻՔ
 
 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊՏՈՒՏԱԿԱՁԳԻՉ, ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
BDF343RHE

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
BDF453SHE

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DF330DWE

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DDF343SHE

Տեխ. նկարագիր

       

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
6723DW

Տեխ. նկարագիր

ԴՌԵԼ / ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
6413

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
FS4300

Տեխ. նկարագիր

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
FS4000

Տեխ. նկարագիր

       

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
HP457DWE

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
HP347DWE

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DHP459SYE

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DF457DWE

       

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DF347DWE

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DDF453SYE

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DDF459SYE

ՊՏՈՒՏԱԿԱՀԱՆ
DDF343SYE

       
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԴՌԵԼՆԵՐ, ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼՆԵՐ

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP1640
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2050H
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2051H
Տեխ. նկարագիր

     

ԴՌԵԼ - DP4010
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2070
Տեխ. նկարագիր

ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԴՌԵԼ - HP2071
Տեխ. նկարագիր

     

ԴՌԵԼ - DP2011

ԴՌԵԼ - DP4011

ԴՌԵԼ - HP1631K

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐՆԵՐ, ՀՈՐԱՏԻՉՆԵՐ

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR4001C
Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR4501C
Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR5201C
Տեխ. նկարագիր

     

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2470
Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2610T
Տեխ. նկարագիր

ՀՈՐԱՏԻՉ - HM1203C
Տեխ. նկարագիր

     

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ ՃԱՄՊՐՈՒԿՈՎ
HR2600

Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ ՃԱՄՊՐՈՒԿՈՎ
HR2610

Տեխ. նկարագիր

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ ՃԱՄՊՐՈՒԿՈՎ
HR4002

Տեխ. նկարագիր

   

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2810
Տեխ. նկարագիր

ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾԻՔ - TM3000CX1J
Տեխ. նկարագիր

     

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR4003C

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR4510C

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR5202C

   

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2470FT

ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ - HR2631FT

   
 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՀՂԿՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
       

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA5030

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA9020

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA9020SF

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA9040RF01

Տեխ. նկարագիր

       

ՀՂԿՈՂ
9227CB

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
9558HNG

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
9565CVR

Տեխ. նկարագիր

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA7020

Տեխ. նկարագիր

       

ՀՂԿՈՂ
9237CB

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
9558HNR

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA4540C

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA5030RX1

       

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA5040

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA5040RZ1

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA7050

ԿՏՐՈՂ-ՀՂԿՈՂ
GA9030F01

       

ՈՒՂԻՂ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ
GD0800C

Տեխ. նկարագիր

ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - BO3710

Տեխ. նկարագիր

ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - BO3711

Տեխ. նկարագիր

ԷԿՍՑԵՆՏՐԻԿ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - BO5031

Տեխ. նկարագիր

       

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՖՐԵԶԵՐ - RP0900

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՀՂԿՈՂ
ՀԱՍՏՈՑ - GB602

Տեխ. նկարագիր

ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - 9032

Տեխ. նկարագիր

ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ
ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ - 9903

Տեխ. նկարագիր

     

ՀՂԿՈՂ
SA5040C

ՀՂԿՈՂ
PV7000C

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՖՐԵԶԵՐ - RP2300FC

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՍՂՈՑՆԵՐ, ՄԿՐԱՏՆԵՐ
 

ՄԵՏԱՂ ԿՏՐՈՂ ՍՂՈՑ
2414ENE

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
5704R

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
5008MG

Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑ
SP6000J

Տեխ. նկարագիր

 

ԱԿՈՍԱՀԱՆ
SG1250

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
LS0714FL

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
LH1040

Տեխ. նկարագիր

ՍԵՂԱՆԻ ՍՂՈՑ
LS1040

Տեխ. նկարագիր

       

ԼՈԲԶԻԿ - 4329
Տեխ. նկարագիր

ԹԵՐԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԻ
ՄԿՐԱՏ - JS1601

Տեխ. նկարագիր

ԹԵՐԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԻ
ՄԿՐԱՏ - JS3201J

Տեխ. նկարագիր

ԹԵՐԹԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԻ
ՄԿՐԱՏ - JS1602

Տեխ. նկարագիր

ՁԵՌՔԻ ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - EA3201S40B

Տեխ. նկարագիր

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - UC4020A

Տեխ. նկարագիր

ԹՐԱՁԵՎ ՍՂՈՑ - JR3050T
Տեխ. նկարագիր

ՁԵՌՔԻ ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - EA3203S40B

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - UC4041A

ՁԵՌՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ՍՂՈՑ - UC4550A

ՄԵՏԱՂ ԿՏՐՈՂ ՍՂՈՑ
2414NB

ՄԵՏԱՂ ԿՏՐՈՂ ՍՂՈՑ
LW1401

ԼՈԲԶԻԿ
4327
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ՊՈՄՊ, ՖԵՆ, ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ
       

ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՊՈՄՊ
PF0410

Տեխ. նկարագիր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԵՆ

ԲԵՆԶԻՆՈՎ ՇՂԹԱՅԱՎՈՐ ԽՈՏՀՆՁԻՉ - EBH252U
Տեխ. նկարագիր

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԽՈՏՀՆՁԻՉ - UR3000

Տեխ. նկարագիր

   

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ELM3800

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԽՈՏՀՆՁԻՉ
ELM3310
, ELM3710

Տեխ. նկարագիր 1 և 2

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ - ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐ
       

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW111
Տեխ. նկարագիր

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW102
Տեխ. նկարագիր

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW132
Տեխ. նկարագիր

ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ - HW151
Տեխ. նկարագիր

ԴՌԵԼՆԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՏԱԿԱՁԳԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐ
       

P-30835

P-44002

D-00795

D-31669 ԵՎ D-34914

© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves