ENG  RUS  
   

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ. ՊՈՂՊԱՏ
115.0 x 1.0 x 022.23; 115.0. x 2.5 x 022.2; 125.0 x 1.0 x 022.23; 125.0 x 2.5 x 022.2
230.0 x 2.0 x 022.2; 230.0 x 2.5 x 022.2; 300.0 x 3.5 x 025.0; 300.0 x 3.5 x 32.2
350.0 x 3.5 x 25.4; 350.0 x 3.5 x 32.2; 400.0 x 4.0 x 25.0; 400.0 x 4.0 x 32.2
180.0 x 2.0    

ՀՂԿՈՂ ԴԻՍԿԵՐ. ՊՈՂՊԱՏ
115.0 x 6.4 x 022.23;   230.0 x 6.5 x 022.20

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ

115.0 x 1.6;   125.0 x 1.0 x 22.2;   125.0 x 1.6;
230.0 x 2.0;   115.0 x 6.5;   115.0 x 1.0 x 22.2;
125.0 x 1.6;   125.0 x 6.5ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ԱԼՅՈՒՄԻՆ

115.0 x 1.6;   115.0 x 6.5;   
125.0 x 1.60 x 22.2;   230.0 x 2.0

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՔԱՐ ԵՎ ՄԱՐՄԱՐ

115.0 x 2.5 x 22.2;   230.0 x 2.5 x 22.2

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՊՈՂՊԱՏ ԵՎ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ

125.0 x 0.9 x 22.2

 
ՀՂԿԱԹԻԹԵՂՈՎ ՄԵՏԱՂԻ
ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
ՄԵՏԱՂԻ ՀՂԿԱՔԱՐԵՐ ՊՈՂՊԱՏ ԿՏՐՈՂ ՄԵԾ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
     

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ, ՀՂԿՈՂ ՔԱՐԵՐ

       

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԳՐԱՆԻՏ, ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ, ԱՄՈՒՐ ՔԱՐԵՐ

       

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ՔԱՐԵՐ, ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ

     

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԿԵՐԱՄԻԿԱ

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԱՍՖԱԼՏ

       
 
 
ՀՂԿՈՂ ԽՈԶԱՆԱԿՆԵՐ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԻ ՀԱՄԱՐ
       

SCG

SCO

SGR

SCR

SGL

SGM

STC

STG

ԿՏՐՈՂ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
     

MCT - Ալյումինի

MCZ - Չժանգ. պողպատի

MPT - Պողպատի

ՀՂԿՈՂ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
       

RLF

NTL

NTC

RLG

DCO

DLF

DMV

RLP

VDS

VDG

DIB

VDY

DFV

SVK

TDV

VDK

PKF

DRV

PKD

VDZ

SCP

NTA

NTM


ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
     

SWF - Հղկաթղթեր

PAS - Մետաղի հղկող մածուկ

SMC - Ձեռքի խոզանակ


© Hilco Armenia. 2008-2019. All Rights Reserves