ENG  RUS  
   
ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ. ՊՈՂՊԱՏ
115.0 x 1.0 x 022.23; 115.0. x 2.5 x 022.2; 125.0 x 1.0 x 022.23; 125.0 x 2.5 x 022.2
230.0 x 2.0 x 022.2; 230.0 x 2.5 x 022.2; 300.0 x 3.5 x 025.0; 300.0 x 3.5 x 32.2
350.0 x 3.5 x 25.4; 350.0 x 3.5 x 32.2; 400.0 x 4.0 x 25.0; 400.0 x 4.0 x 32.2
180.0 x 2.0    

ՀՂԿՈՂ ԴԻՍԿԵՐ. ՊՈՂՊԱՏ
115.0 x 6.4 x 022.23;   230.0 x 6.5 x 022.20

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ

115.0 x 1.6;   125.0 x 1.0 x 22.2;   125.0 x 1.6;
230.0 x 2.0;   115.0 x 6.5;   115.0 x 1.0 x 22.2;
125.0 x 1.6;   125.0 x 6.5ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ԱԼՅՈՒՄԻՆ

115.0 x 1.6;   115.0 x 6.5;   
125.0 x 1.60 x 22.2;   230.0 x 2.0

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՔԱՐ ԵՎ ՄԱՐՄԱՐ

115.0 x 2.5 x 22.2;   230.0 x 2.5 x 22.2

ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.
ՊՈՂՊԱՏ ԵՎ ՉԺԱՆԳՈՏՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏ

125.0 x 0.9 x 22.2

 
ՀՂԿԱԹԻԹԵՂՈՎ ՄԵՏԱՂԻ
ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
ՄԵՏԱՂԻ ՀՂԿԱՔԱՐԵՐ ՊՈՂՊԱՏ ԿՏՐՈՂ ՄԵԾ ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐ
     

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ, ՀՂԿՈՂ ՔԱՐԵՐ

       

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԳՐԱՆԻՏ, ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ, ԱՄՈՒՐ ՔԱՐԵՐ

       

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ՔԱՐԵՐ, ԲԵՏՈՆ, ԱՂՅՈՒՍ

     

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԿԵՐԱՄԻԿԱ

ԱԼՄԱՍՏԵ ԿՏՐՈՂ ԴԻՍԿԵՐ.  ԱՍՖԱԼՏ

       
     
 

© Hilco Armenia. 2008-2016. All Rights Reserves